Opleiding en certificering

DNLA is een internationaal werkend systeem. Voor Nederland zijn wij het opleidingsinstituut voor DNLA-adviseurs en -coaches. We leveren maatwerk. Na certificering bent u bevoegd om de uitkomsten van de DNLA-onderzoeken met de deelnemers en eventueel hun leidinggevenden te bespreken.

Historie

DNLA staat voor ‘Discovering Natural Latent Abilities’. We vertalen dit in ‘het ontdekken van de van nature aanwezige talenten’. De wetenschappelijke basis van DNLA ontstond eind 70er jaren aan het Max Planck – instituut te München door werk en studie van dr. Strasser, uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Brengelmann.

In 2003 zijn de DNLA-systemen geïntroduceerd in de Nederlandse markt.  Ondersteund door de Duitse moederorganisaties GMP uit Emsdetten en SMP uit Oelde was VOV Consultancy verantwoordelijk voor de marketing en doorontwikkeling van DNLA voor de Nederlandse markt. Zowel op internationaal als nationaal niveau zijn de organisatiestructuur en verantwoordelijkheden aangepast.  GMP heeft de activiteiten en rollen van SMP overgenomen en gaat verder als DNLA GmbH. VOV Consultancy blijft onder de merknaam Expertisecentrum DNLA Nederland betrokken bij de doorontwikkeling van DNLA in de Nederlandse markt. Met inachtneming van de richtlijnen van DIN 33430 is het expertisecentrum voor Nederland het instituut voor opleiding tot DNLA-adviseur en DNLA-coach.

DNLA nu

Door een upgrade in het voorjaar van 2020 van de Nederlandse versies van de DNLA-modulen sociale competenties en management hebben deze nog meer een eigentijdse Nederlandse identiteit. Inspanningen om DNLA vanuit het Expertisecentrum DNLA Nederland, een merknaam van VOV Consultancy, als kwaliteitsmerk in de markt te zetten, worden geïntensiveerd. Naast individuele toepassingen gaat het om de inzet van DNLA in managementlagen, organisatiebrede toepassingen in functionerings- en beoordelingscycli en de ontwikkeling van personeelsbalansen als middel om bedrijven en andere organisaties integraal en duurzaam van dienst te zijn. Aan de adviseurs die alle bevoegdheden hebben, worden extra eisen gesteld. Het gaat hierbij om kwalificatie-eisen, toelatingscriteria, de opleidingsopzet, ondersteuning en verplichtingen. Meer achtergronden vindt u in onze algemene brochure ‘Evaluatie van gedrag voor professionele- en organisatieontwikkeling’.

Onderscheid DNLA-coach en DNLA-adviseur

Een DNLA-coach is bevoegd de DNLA-systemen in te zetten bij individuele coaching van studenten, starters op de arbeidsmarkt, leidinggevenden en andere werknemers. De DNLA-adviseur is vooral gericht op project- of procesmatige toepassingen van DNLA in organisaties en de verbinding tussen persoonlijke en organisatieontwikkeling. De DNLA-adviseur legt in de DNLA-resultaatbesprekingen een duidelijke link tussen de persoonlijke ontwikkeling en de situatie en eisen van de organisatie. Hij of zij levert de input om de samenwerking tussen medewerker, team en leidinggevende te optimaliseren. Voor de certificering van een deelnemer tot DNLA-adviseur gelden zwaardere kwalificatie-eisen dan voor de certificering als DNLA-coach. De adviseur moet tijdens de opleiding in de gesprekken met zijn oefenkandidaten en diens leidinggevende meer zekerheid in de toepassing van de methodiek laten zien.

DNLA-adviseur personeelsbalans

Een adviseur personeelsbalans is in staat om zijn opdrachtgever op voet van gelijkwaardigheid te adviseren op het gebied van organisatieontwikkeling. Hij of zij kan met behulp van DNLA bedrijfsanalyses maken op personeelsgebied.

De opleiding tot DNLA-adviseur of- coach

Onze opleidingen worden afgestemd op de vraag en ambitie van de deelnemers. Wat is het doel van de opleiding? Wilt u DNLA-inzetten in een individuele coachpraktijk, bij uw bureau voor werving en selectie, of binnen de eigen organisatie voor de eigen medewerkers. Bestaat uw ambitie eruit dat u uw begeleiding van professionals, jongeren of sporters wilt gaan intensiveren met behulp van het DNLA-ontwikkelassessment sociale competenties, of coacht u ook leidinggevenden en wilt u daarom naast DNLA-sociale competenties ook de module management inzetten. Wanneer je binnen organisaties of de eigen organisatie aan de slag wilt waarbij de leidinggevende van de deelnemer in de DNLA-gesprekken participeert en een verbinding wordt gelegd tussen de persoonlijke ontwikkelingen en de werksituatie, de uitdagingen en ambities van de organisatie, stelt dat weer andere eisen aan de opleidingsopzet.

Vaste lijnen in deze variaties zijn altijd een eigen DNLA-ontwikkelassessment sociale competenties en eventueel DNLA-managementcompetenties van de cursist, oefenkandidaten uit de eigen werkpraktijk, een in de tijd gespreide opzet van minimaal twee, meestal drie of meer in de tijd gespreide opleidingsdagen. Onze voorkeur hierbij zijn opleidingsgroepjes van drie cursisten, die ook van elkaars ervaringen leren.

Certificering

Iemand is een gecertificeerd DNLA-adviseur of -coach op het moment dat hij of zij door het Expertisecentrum DNLA Nederland is gecertificeerd voor een periode van drie jaar na het volgen van de opleiding hiertoe en ook verder aan de daaraan verbonden bepalingen voldoet. Indien de adviseur of coach naar het oordeel van het expertisecentrum ook dan in voldoende mate aan de competentie-eisen voldoet, wordt de certificering vervolgens iedere keer voor een periode van drie jaren verlengd na het bezoek aan een terugkomdag, waarin ook een hernieuwd vervolgonderzoek DNLA- sociale competentieonderzoek wordt besproken. Soms is dat DNLA-gesprek al eerder in het verband van de eigen organisatie gehouden. Zie voor aanvullende richtlijnen op het gebied van kwalificatie, ethische code en gedragsregels de notitie ‘Richtlijnen voor gecertificeerde DNLA-adviseurs en coaches’. 

Inzet DNLA-coaches, DNLA-adviseurs en DNLA-adviseurs personeelsbalans

DNLA-coaches hebben de bevoegdheid DNLA in te zetten vanuit hun eigen werkpraktijk. Door DNLA GmbH en het Expertisebureau DNLA Nederland wordt voor de ontvangen opdrachten uitsluitend gebruik gemaakt van DNLA-adviseurs en adviseurs personeelsbalans.

Meer info

Kosten Toelatingscriteria  Richtlijnen gecertificeerde DNLA-adviseurs en -coaches  

Copyright VOV Consultancy 2020 - 2024  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design